چرا محتوا بخش مهمی از بازاریابی است؟

چرا محتوا بخش مهمی از بازاریابی است؟
چرا بازاریابی محتوایی نکات مهم در بازاریابی محتوا بازاریابی و تولید مح...